საგარანტიო პირობები

საგარანტიო მომსახურება გულისხმობს გაყიდვის შემდგომ დაზიანებული ინსტრუმენტის უფასო შეკეთებას გარანტიის პერიოდში,რაც მოიცავს შეკეთების და სათადარიგო ნაწილების ღირებულებას.

საგარანტიო ვადის ამოწურვის შემდეგ ინსტრუმენტის შეკეთება ფასიანია და შეკეთების ღირებულება განისაზღვრება კომპანიის მიერ დადგენილი სტანდარტით.

მოწყობილობის შეკეთების ვადა მწარმოებლის მიერ დადგენილი წესების თანახმად განისაზღვრება შესაკეთებელი მოწყობილობის სერვის ცენტრში წარდგენიდან 30 სამუშაო დღით. ნივთის მესაკუთრე ვალდებულია შეტყობინებიდან 1 თვის ვადაში წაიღოს შეკეთებული ხელსაწყო.

შეძენისას შეამოწმეთ კომპლექტაცია და ინსტრუმენტების გამართული მუშაობა.

მუშაობის დაწყების წინ ექსპლოატაციის პროცეში რაიმე პრობლემის შემთხვევაში,რეკომენდირებულია მიამრთოდ მხოლოდ gagu.ge-ის სერვის ცენტრს,სადაც მოგემსახურებიან არა მხოლოდ კვალიფიციური სპეციალისტები არამედ წარმოგიდგენენ ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და ინსტრუმენტებს.

საგარანტიო მომსახურების განსახორციელებლად აუცილებელია დაცული იქნეს მწარმოებლის მიერ შემუშავებული ექსპლოატაციის წესები თანდართული ინსტრუქციის მიხედვით.

 

საგარანტიო პირობები არ ვრცელდება თუ :

  • · გასულია საგარანტიო ვადა
  • · საგარანტიო ტალონი დაკარგულია
  • · საგარანტიო ტალონში ან მოწყობილობის კორპუსზე ამძვრალია და ზუსტად არ იკითხება სერიული ნომერი
  • · ხელსაწყოს ინსტრუქციით გათვალისწინებული ექსპლოატაციის პირობების დარღვევის შემთხვევაში
  • · ინსტრუმენტის არადანიშნულებისამებრ გამოყენების შემთხვევაში.არასწორი შენახვის ან მასზე ისეთი ნივთის გამოყენებით,რომელიც არ არის გათვალისწინებული მწარმოებლის მიერ.
  • · მექანიკური დაზიანება: ბზარები,გატეხვა,როგორც გარე ასევე შიდა ნაწილების.ნაკეთობის შიდა მექანიზმებში უცხო სხეულების ან სითხეების შეღწევისას
  • · დაზიანებაზე გამოწვეული ელ.ქსელის გაუმართაობით (ძაბვის ცვლილება) ,ნაკეთობის დანესტიანებით,კოროზიით,მაღალი ან დაბალი ტემპერატურის ზემოქმედებით.
  • · ხელსაწყოს ისეთ ნაწილებზე ,რომელიც განიცდის ჩვეულებრივ ცვეთას ექსპლოატაციის შემთხვევაში,როგორიცაა: ღვედები,თვლები,ნახშირის ჩოთქები, კბილანა თვლები,საკისრები, რეზინის შემამჭიდროვებელი გამომრთველები,დარტყმის მექანიზმი,ლულა და სხვა
  • · გაუმართაობა გამოწვეული ინსტრუმენტის გადატვირთული ექსპლოატაციით,როდესაც        რანმდენიმე ნაწილი ერთდროულად გამოდის მწყობრიდან (როტორი-სტატორი,სტატორის ორივე ხვია),როდესაც ნაწილებს შეცვლილი აქვს ფერი გადახურებით
  • · ინსტრუმენტზე ,რომელიც გაიხსნა ,შეკეთდა ან გადაკეთდა არაუფლებამოსილი სერვის        ცენტრის ან არაკომპეტენტური პირების მიერ

 

საგარანტიო ვადა
შესყიდვის ობიექტის საგარანტიო ვადაა მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან  1 (ერთი) წელი.